Poradíme vám s výběrem
Po-Pá: 9:00 - 15:00

AKCE do 28.6.2024!!! Doprava s PPL na výdejní místa za 45,-Kč bez DPH nebo na vaši adresu za 75,-Kč bez DPH

Obchodní podmínky

1.                  ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.             Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace na webu https://Doypacky.cz/, jejichž provozovatelem je společnost Doypacky s.r.o., IČ: 06281061, DIČ: CZ06281061, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279413 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „DOYPACKY“), a to za účelem poskytování následujících služeb a produktů dle nabídky Poskytovatele: prodej zboží (dále jen „Zboží“ nebo „Produkt“ nebo „Produkty“).

1.2.             Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a Kupujícím.

1.3.             Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě (objednávce) přednost před těmito VOP.

Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.

 

2.                  DEFINICE POJMŮ

2.1.             Kupujícím se rozumí klient, zákazník, uživatel, který s Poskytovatelem uzavře Smlouvu. Kupujícím může být i spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v tomto případě se pak v těchto obchodních podmínkách užívá označení „spotřebitel“). Pokud Kupující v objednávkovém formuláři uvedete své IČO, má se za to, že Smlouva není uzavírána se spotřebitelem.

2.2.             Smlouvou se dle těchto VOP rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Kupujícím při nákupu Zboží.

2.3.             Objednávkou se rozumí řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh na uzavření Smlouvy.

2.4.             Cenou se rozumí odměna za zpřístupnění nebo dodání vybraného Produktu. Cenou je myšlena konečná cena vč. případných nákladů spojených s případným balením a dodáním (zejména u Zboží).

2.5.             Webem se rozumí internetové stránky s doménou https://doypacky.cz

2.6.             OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.7.             Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, tel. číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.

 

3.                  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.             Kupující objednává Produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na Webu, a to vyplněním elektronického objednávkového formuláře, nebo webového formuláře (dále jen „Objednávka“).

3.2.             Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho bude Produkt zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho Cenu. U Zboží je na Webu uveden způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením produktu.

3.3.             Před odesláním objednávkového formuláře je Kupující povinen zkontrolovat a případně upravit vyplněné údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Odesláním objednávkového formuláře je učiněna závazná Objednávka Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy. 

3.4.             Přijetí Objednávky bude Kupujícímu potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení Objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s Poskytovatelem.

3.5.             Do okamžiku než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí Objednávky, Kupující může telefonicky nebo e-mailem Objednávku zrušit.

3.6.             V pochybnostech Poskytovatel Kupujícího kontaktuje za účelem ověření pravosti Objednávky a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla vytvořena.

3.7.             Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané Ceny produktu, není-li na Webu uvedeno jinak.

3.8.             Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlasí s vyhotovením smlouvy nebo potvrzení o uzavřené smlouvě v písemné (elektronické) podobě zaslané prostřednictvím emailu, nebo zprávou, kterou obdrží ve svém uživatelském účtu.
3.9.             Účetní doklad bude vystaven na základě údajů zadaných Kupujícím. Žádné údaje na dokladu nemohou být po jeho vystavení měněny.

 

 

4.                  CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A PLATBA

A.                 Cena produktů a služeb

4.1.             Sjednanou kupní cenou (dále jen „Cena“) je cena uvedená u Produktu v okamžiku vytvoření Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

4.2.             Cena Produktu se může měnit s tím, že pro Kupujícího platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku vytvoření Objednávky.

4.3.             U Zboží jsou uvedeny na Webu i náklady související s balením a dodáním produktu. Konečná cena fyzických produktů je uvedena jako konečná vč. nákladů na balení a dodání produktu. Fyzické produkty (Zboží) jsou doručovány pouze v rámci České republiky.

4.4.             Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Kupující již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.5.             Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

4.6.             Zboží Poskytovatel odešle nejpozději do 30 dní ode dne zaplacení, pokud není na webu uvedeno jinak.

B.                  Způsob platby

4.7.             Cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři, a to:

a)       bankovním převodem na účet Poskytovatele č. 2301267867 / 2010

b)      platba tzv. na dobírku,

c)       online platba kartou (přes GoPay),

d)      PayPal (přes GoPay),

e)      Google Pay (přes GoPay),

f)       Apple Pay (přes Gopay)

4.8.             V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) Kupující obdrží fakturu, platební údaje, včetně variabilního symbolu k platbě, v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

4.9.             Případné další způsoby platby budou uvedeny na Webu nebo mohou být dohodnuty s Poskytovatelem.

C.                  Splatnost kupní ceny

4.10.         V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí Objednávky (tj. od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě a ve faktuře. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

4.11.         V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě faktury bude Kupujícímu o přijetí platby vystaven a na email uvedený v objednávce zaslán doklad o přijaté platbě – faktura, která zároveň slouží i jako dodací list i potvrzení o zřízení opakované platby.

4.12.         Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 

5.                  DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTU

5.1.             Zboží bude buď odesláno po zaplacení celkové Ceny, případně bude připraveno k osobnímu odběru po předchozím uhrazení celkové Ceny a po odeslání informace- potvrzení ohledně možnosti vyzvednutí si objednaného Zboží na konkrétní prodejně prostřednictvím emailu.

5.2.             Termín a způsob dodání lze nalézt u konkrétního Produktu na Webu, konkrétně je pak sjednáno ve Smlouvě.

5.3.             Dodací lhůta je max. 30 dní. Pokud je na Webu uveden u Produktu jiný termín delší než 30 dní, znamená to, že Poskytovatel Zboží nemůže dodat dříve a Kupující provedením takové Objednávky potvrzuje, že s tím souhlasí.

5.4.             Pokud je u Zboží na Webu uvedeno „ověřit dostupnost“, Produkt bude dodán v termínu po dohodě mezi Poskytovatelem a Kupujícím.

5.5.             Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku zveřejněného na našich webových stránkách.

5.6.             Zboží doručuje Poskytovatel pouze v rámci České republiky, a to prostřednictvím kurýra, nedohodnou-li se Poskytovatel s Kupujícím výslovně jinak.

5.7.             Pokud si zboží Kupující nepřevezme, má Poskytovatel právo na náhradu škody ve výši 200,- Kč bez DPH odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému. Náklady související s vrácením Zboží nese Kupující.

 

6.                  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.             V případě, že je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má Kupující, který je spotřebitelem, právo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů.

6.2.             Kupující může odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v OZ.

6.3.             Kupující, přestože je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo doručeno v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.

6.4.             Poskytovatel je povinen Kupujícímu (v případě řádného odstoupení od Smlouvy) vrátit částku plně odpovídající Ceně do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem jakým platbu od Kupujícího přijal.

6.5.             V případě odstoupení od Smlouvy u Zboží je Kupující povinen Produkt vrátit Poskytovateli, a to nejpozději do 14 dní od převzetí Zboží, nebo

a)  poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b)  poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c)  první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

6.6.             Peníze za Zboží budou Kupujícímu zaslány zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží Poskytovateli. Náklady související s vrácením Zboží nese Kupující.

6.7.             Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Poskytovatel nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

6.8.             Poskytovatel uhradí Kupujícímu, který je spotřebitelem, náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Kupujícího na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ. Poskytovatel ve smyslu předchozí věty Kupujícímu oznamuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, oznamuje Poskytovatel Kupujícímu, že výše nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, je stejná, jako je cena doručení zboží od Poskytovatele Kupujícímu.

6.9.             Poskytovatel převezme zboží od Kupujícího, je-li spotřebitelem, v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Kupující odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro Poskytovatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

6.10.        Kupující, který je podnikatel (tj. Kupující není spotřebitelem), nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.11.         Poskytovatel může po Kupujícím, který je spotřebitel, požadovat pouze úhradu podle:

6.11.1.   Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.11.2.  Spotřebitel odpovídá Poskytovatelovi pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud Poskytovatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i OZ (tj. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis)

 

7.                  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1.             V případě, že se Kupujícímu, který je spotřebitelem, na Produktu projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci se tato doba, podle § 2168 a 2165 občanského zákoníku, zkracuje na jeden rok.

7.2.             Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

7.3.             Reklamaci lze uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, Zboží následně Poskytovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Kupující nemůže vadný předmět užívat.

7.4.             O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo mailem.

7.5.             Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá Kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

7.6.             Ve věci odpovědnosti za vady může Kupující, který je spotřebitelem, požadovat podle své volby buď opravu věci, nebo dodání nové věci bez vad. Ledaže jeden ze zvolených způsobů odstranění vady je nemožný nebo značně nákladný. Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy (a s tím i vrácení peněz) bude mít Kupující, který je spotřebitelem, nárok až v případě, že:

·     vadu Poskytovatel odmítne odstranit nebo ji neodstraní,

·     se vada projeví opakovaně, 

·     je vada podstatným porušením smlouvy,

·     je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.7.             Kupující sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.8.             Práva z vadného plnění a záruka Kupujícímu nenáleží v případě:

a)    vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou,

b)    že Kupující věděl, že Produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil.

7.9.             Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

7.10.         Formulář pro uplatnění reklamace naleznete v elektronické podobě na Webu. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme vyplnění formulář přiložit k reklamovanému zboží v tištěné podobě.  Formulář můžete, ale nemusíte užít. To znamená, že můžete užít také jakýkoliv formulář, kterým nám sdělíte nezbytné údaje pro vyřízení vaší reklamace.

7.11.         Při dodání nové věci (Zboží) vrátí Kupujícímu Poskytovatel na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující je povinen nové Zboží převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován.

7.12.         Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.13.         Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a)  je věc (rozumějte Zboží) vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b)  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c)  je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d)  věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.14.         Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Poskytovatel věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li Kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 OZ obdobně.

7.15.         Vadu lze vytknout Poskytovateli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Poskytovatele nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

8.                  VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1.             V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Poskytovatele, kontaktujte Poskytovatele na e-mailové adrese info@doypacky.cz

8.2.             Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3.             Pokud mezi Poskytovatelem a Kupujícím, kterým je spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9.                  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.             Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Kupujícím neupravené těmito VOP, se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními OZ a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.             Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Poskytovatele a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Web, Kupující stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.

9.3.             Tyto VOP ve formátu pdf či obdobném Poskytovatel rovněž zašle Kupujícímu v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.

9.4.             Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Kupujícího, které ze Smlouvy vyplývají.

9.5.             Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

9.6.             Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

9.7.             Tyto VOP jsou účinné od 1.5.2023.

9.8.             Poskytovatel je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

9.9.             V případě, že se Poskytovatel rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a, případně i na dalších webových portálech Poskytovatele, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.

9.10.         Poskytovatel získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Tyto osobní údaje Poskytovatel používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na Webu.


Česká republika
Opakovat objednávku
Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.